Állattenyésztők Boltja
Főoldal / Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Az Agrár Pláza Mezőgazdasági Gépalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Adatkezelő)

jelen adatkezelési szabályzat formájában tájékoztatja az agrarplaza.com weboldalon elérhető webshop-ot ( a továbbiakban Webshop) használó fogyasztókat ( a továbbiakban Felhasználók, és külön-külön Felhasználó), hogy a személyes adatok védelméről és az egyéb adatvédelemről szóló mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.-nek ( a továbbiakban Ifotv.) való maradéktalan megfelelés érdekében az Adatkezelő biztosítja a Felhasználók személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jogának érvényesülését, valamint az Adatkezelőnek a Websoppal összefüggésben végzett adatkezelési tevékenysége jogszerűségét.

1. Az Agrár Pláza Kft. által üzemeltetett weboldal azzal a céllal jött létre, hogy a Fogyasztók a weboldalon keresztül előzetesen tájékozódjak az Agrár Pláza Kft. kínálatában szereplő termékek és szolgáltatások jellemzőiről, árairól, információt szerezhessenek a Kft.-ről, valamint értesüljenek hírekről és újdonságokról. A Weshopot kizárólag Felhasználók használhatják, abból a célból, hogy az Adatkezelőtől termékeket rendeljenek meg.

2. Az Agrár Pláza Kft. kijelenti, hogy a Felhasználók adatainak védelme a Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú, a Felhasználók adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem továbbítja, a 3. pontban részletezettek kivételével.

3. Az Adtakezelő kizárólag célhoz kötötten, a Webshopon keresztül megrendelt termék kiszállíthatósága érdekébe adja át harmadik személynek (futárszolgálat, egyéb szállítási szolgáltatást nyújtó szolgáltató) a Felhasználó adatait, annak érdekében, hogy a leadott megrendelést szerződésszerűen teljesíteni tudja.

4. Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli a Felhasználókkal összefüggésben.

Regisztrációs adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, szállítási adatok (cégnév, cím - utca, házszám, település, irányítószám- telefonszám). A Felhasználó a Weboldalon elérhető regisztrációs menüponton keresztül személyes adatinak megadásával regisztrálja magát az Adatkezelőnél.

A regisztrációs adatok kezelésének elsődleges célja a Felhasználók azonosítása, továbbá annak biztosítása, hogy a Webshopot rendeltetésszerűen használhassák. Ezen adatok a megrendelés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, díjak és vételárak számlázása és érvényesítése, azok törvényes behajtásának elősegítését szolgálják.

A regisztrációs adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 3. § 7. bekezdése szerint a Felhasználónak a regisztráció során tett önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználói adatok kezelésének időtartama: a Felhasználói adatokat az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig kezeli. A Felhasználói adatok törlési igényét a Felhasználó az oroshaza@agrarplaza.com címen kérheti és a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül az Adatkezelő törli a személyes adatot.

5. Az Adatkezelő a 4. pontban részletezett regisztrációs adatokat a Felhasználókkal összefüggésben az alábbi célokkal használja fel.

Az Adatkezelő a Felhasználók adatait hírlevél küldésére, Webshop üzemeltetéséhez szükséges adatbázis építésre, valamint kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis építésre és marketingre használja fel. A Kft. vevői és partneri számára nyújtott ezen plusz szolgáltatások nyújtásával teszi elérhetővé a kedvezmények igénybevételét és a vevői számára hasznos információkat szolgáltat.

A Felhasználók adatkezelésének jogalapja az Infotv. 3. § 7. bekezdése szerint a Felhasználónak a regisztráció során tett önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználói adatok kezelésének időtartama: a Felhasználói adatokat az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának megszűnéséig kezeli.

6. A Felhasználó számára kibocsátott számlában megjelenő személyes adatok kötelező kezelésének célja az ÁFA tv. 169. §-ának és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 15. § (3) bekezdésének való megfelelés.

A Felhasználó számára kibocsátott számlában megjelenő személyes adatok kötelező kezelésének időtartama az ÁFA tv. 179. § (1) bek., az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 47. § (3) bek., valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdése előírásainak megfelelő időtartamig kezeli.

7. Felhasználói adatok megismerhetősége

A Felhasználók személyes adatait csak és kizárólag az Adatkezelő és azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkaköri kötelessége az adatkezelés céljának megvalósításában való közreműködés. A kft. kijelenti továbbá, hogy a felhasználók adatait nem továbbítja harmadik személy részére.

8. A Felhasználó jogai és érvényesítésük

A Felhasználók jogai és érvényesítésük, valamint az Adatkezelő ezzel kapcsolatos kötelezettségeit az Infotv. 14.-19. § határozza meg.

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
(3) Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.
(4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ennek értelmében az Agrár Pláza kft. 5000 Ft- azaz Ötezer forint- költségtérést jogosult felszámolni adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásért.
16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
(2) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
18. § (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

9. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználók tiltakozási lehetőségét, valamint az Adatkezelő ezzel kapcsolatos kötelezettségeit az Infotv. 21. §. határozza meg.

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Bírósági jogérvényesítés

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

10. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a felhasználó nem minősül fogyasztónak, illetőleg amennyiben a Webshopot nem rendeltetésszerűen használja, az Adatkezelő a Felhasználót kitiltja a Webshopból, a Webshophoz való hozzáférését felfüggeszti és a Felhasználó adatait zárolja. A Webshop rendeltetésellenes használatának minősül különösen, ha a Felhasználó lehetőséget biztosít harmadik személy számára, hogy a Felhasználói adataival a Webshopba belépjen. A Webshopot oly módon használja, hogy annak közvetett vagy közvetlen célja vagy eredménye, hogy a fogyasztó vagy bármely más harmadik személy az Adatkezelő árukészletével vagy szolgáltatásával kapcsolatos adatokat vagy adatbázist, akár részben, akár egészben kimásolja, vagy újrahasznosítja. Rendeltetésellenes használatnak minősül továbbá, ha 300 alkalommal végez keresést anélkül, hogy terméket rendelne.

Az Adatkezelő elektronikus úton értesíti a kitiltás tényéről a Felhasználót, aki 15 napon belül tiltakozhat a kitiltás ellen. Az Adatkezelő elbírálja azt és a kérelem megalapozottsága esetén feloldja a kitiltást és engedélyezi a Webshophoz való hozzáférést. Amennyiben a Felhasználó nem tiltakozik a kitiltás ellen, az Adatkezelő 30 napon belül megszünteti a Felhasználó regisztrációját.

Az Adatkezelő jogosult jelen adatkezelési szabályzatot a jogszabály keretei között egyoldalúan bármikor módosítani, amely módosítás, ha a Felhasználók számára kötelezettséget keletkeztető tartamú, csak akkor lép érvénybe, ha előzőleg írásban vagy elektronikus formában a Felhasználók tájékoztatva lettek és észrevételt 15 napon belül nem tettek.

Az Agrár Pláza Kft. adatvédelmi szabályzatát, a megrendelési és szállítási feltételeket a felhasználó regisztrációjával és a Webshopon keresztül leadott megrendelésekor rendelkezésre bocsátott személyes adataival elfogadja. Az Adatkezelő az által üzemeltetett honlapon keresztül teszi lehetővé, hogy a Felhasználó az adatvédelmi szabályzatát, megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételeit, ÁSZF-t, süti szabályzatát, a vásárlás menetére vonatkozó információit, jogi nyilatkozatát megismerhesse.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. valamint a már részletezett Info tv. alapján bíróság előtt is gyakorolhatja. A Felhasználó további kérdéseivel illetve egyéb észrevételeivel a Kft. munkatársához fordulhat az oroshaza@agrarplaza.com email címen.

Az Agrár Pláza Mezőgazdasági Gépalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi szabályzata 2017. január 28 től visszavonásig érvényes!

Kelt:
Orosháza, 2017. január 28.